Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

SZALAY Flórián (Keszthely, 1809.04.19. - Tósokberénd, 1866.04.24.) szerzetes-tanár, plébános

Alap- és középfokú iskolái befejeztével 1827. október 21-én vették fel novíciusnak a cisztercita rendbe. 1833. augusztus 10-én tett örök fogadalmat és 18-án szentelték pappá. Ezután 13 évig gimnáziumi tanárként szolgált a rend iskoláiban, Székesfehérváron, Pécsett, Egerben... 1846-1847-ben felügyelő volt Zircen, 1847. szeptember 30-án pedig Beréndre helyezték plébánosnak. Hozzátartozott a fíliák (Tósok, Bódé, Ajka) gondozása is. Itt érte a halál, a máig is gondozott sírja a beréndi temetőben található.

Ő kezdte el írni a - katolikus plébániákon "kötelező" - Historia Domust, amelyben megörökítette a mozgalmas évek beréndi-tósoki eseményeit. A hívek csak halála után ismerték fel tiszta jellemét, szigorú rendtartását, hűségét, tántoríthatatlan buzgalmát. Késői utódja Szobek Lóránt írta róla:

"... Istennek és hazának hű szolgája és fáradhatatlan harczosa leend. Szavát beváltotta: harcolt eleget, mint hazafi, mint lelkész... Plébánia történetet akart írni..., s hagyott emlékiratot, mely ha szorosan nem is tartozik a Plébánia történelmének keretébe, az utódokra nézve, mégis nagy becscsel bír, mert tanulságul szolgál arra nézve, hogy aki önzetlen édekkel s tántoríthatatlan buzgalommal vezeti a lelkészi feladatot: sok kellemetlenségnek teszi ki magát, de az elismerés, habár későn jön is - 'végkép' el nem marad."