Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

TOMOR Sándor (Nemeshany, 1926.12.24. – Ajka, 2009.02.06.) plébános, érseki tanácsos, Ajka város díszpolgára

1968-ban szentelték pappá, első állomáshelye a Somogy megyei Karád községben volt. Klempa Sándor, a Veszprémi Egyházmegye kormányzója, tudva, hogy közelebb szeretne kerülni idős édesanyjához és nagynénjéhez, 1969-ben helyezte az éppen megüresedő bódéi plébániára.

1970-ben szolgálat közben közlekedési baleset érte, amely maradandó testi nyomot hagyott rajta, de lélekben megerősítette, mert érezte, hogy az életben-maradással lehetőséget kapott arra, hogy intenzív lelkipásztori munkát végezzen mind a lelkekben, mind a rábízott templomok szépítésében.

Erőfeszítéseinek köszönhető a bódéi plébánia, és a templom átépítése, bővítése. 1984-ben átvette a jóval nagyobb lélekszámú, több feladattal járó tósokberéndi egyházközség vezetését is. Az akkor jelentősen leromlott barokk műemlék templom és plébánia helyreállításához 1986-ban fogott hozzá: megújultak a templom nagy értékű freskói, kegytárgyai. Sor került a teljes külső tatarozásra, ami magában foglalta a tetőszerkezet és a homlokzat teljes felújítását. 2001 nyarán került helyére az újjáépített vörösréz toronysisak, majd sikerült befejezni a renoválás hátra lévő részét is, így a templom ismét a régi teljes fényében pompázhat. A rekonstrukciós munkák nyomán Ajka kiemelkedő fontosságú művészettörténeti értékei kerültek megóvásra. Mint a település egyetlen műemlék épülete, a tósokberéndi templom jelentősen hozzájárul a város idegenforgalmi vonzerejéhez.

Az ő kezdeményezésére Ajka számos pontján kerültek felállításra köztéri alkotások, így a bódéi Hősi emlékmű és a tósokberéndi Szent István szobor. 1990-ben kezdeményezte a Szent Imre Ifjúsági Ház és a bódéi Közösségi ház egyházi tulajdonának visszaállítását és a két épület felújítását. Napjainkra mindkét intézményben kulturális csoportok működnek: Bódén nyugdíjas klub és hagyományőrző egyesület, Tósokberénden ifjúsági kör. Az épület új szárnyában pedig egy 10 fő befogadására alkalmas hajléktalan szálló nyílt, ennek vezetője a plébános. E tevékenységével nagyban hozzájárult az Ajka számára súlyos terhet jelentő szociális feladatok megoldásához.

Nagy gondot fordított közösségeink külföldi kapcsolatai ápolására, ez okból évente többször szervezett külhoni kirándulásokat gyermekek, ministránsok, hívek részére, és fogadott külföldi vendégeket. Intenzív kapcsolatokat ápolt a külföldi egyházközségekkel. Fontosnak tartotta azt is, hogy az emberek megismerjék a magyar hitélet nevezetes helyeit, ezekhez évente többször is zarándokutakat szervezett. Ennek köszönhető, hogy vasárnapról vasárnapra felnőtt fiatalok - mérnökök, jogászok, orvosok - vették őt körül az oltárnál, akik szeretettel nevelgetik az utánpótlást.

Tósokberénden és Bódén heti rendszerességgel tartott iskolai hitoktatást, valamint országos szinten is figyelemre méltó azon felnőtt fiatal hittanosainak száma, akik évről évre részt vettek a számukra szervezett oktatásban. Legfontosabb célkitűzésének mindig a fiatalok valláserkölcsi nevelését tekintette. Sanyi bácsinak minden vágya az volt, hogy ez a munka tovább folytatódjék.

2004-ben ünnepelte az általa vezetett bódéi és csingeri egyházközségek alapításának hatvanadik évfordulóját. 2006. július 9-én került átadásra a Boldog IV. Károly király tiszteletére emelt csingeri kápolna. Ennek megépítése egyértelműen Tomor Sándor plébános úr odaadó és lelkes szervező munkájának gyümölcse. 2008. július 8-án ünnepelte a tósokberéndi templom felszentelésének kétszázadik évfordulóját, ebből az alkalomból megszépült, teljes felújításon esett át a templomkertben lévő kereszt is. A plébános úr elérte, hogy a beréndi majorban lévő keresztet helyezzék át egy méltóbb helyre, a tósoki buszfordulóhoz, továbbá a bódéi templom üvegablakai is új pompában tündökölnek. Kezdeményezésére készült el II. János Pál pápáról egy mellszobor, amelyet Tósokberénden állítottak fel. Három egyházközséget (Tósokberénd, Bódé, Csinger) vezetett, szép számú híve legnagyobb megelégedésére.

A város lakói kitüntető tisztelettel, szeretettel és figyelemmel kísérték tevékenységét. Áldozatos, a közösség érdekében végzett munkáját eddig különböző egyházi és világi kitüntetésekkel ismerték el. Érseki tanácsosi címet kapott, Göncz Árpád köztársasági elnök Elnöki Aranyéremmel tüntette ki, Ajka városért Díszoklevélben részesült, 2003-ban Ajka Díszpolgára lett, 2006-ban a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át. 2008. július 20-án ünnepeltük pappá szentelésének negyvenedik évfordulóját. Aranymiséjén a fiatalokon kívül az egykori ministránsok - körülbelül ötvenen - is ott voltak körülötte.

Idős kora ellenére is egy fiatal ember lendületével vitte az egyházközségek ügyeit és szervezte a fiatalságot, akik nagy segítségére voltak a szentmisék bemutatásában.

Sok terve volt még, amiket a nagy elán ellenére sem tudott befejezni. Újmisés jelmondatához híven „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak / Nem is akarok mást, mint hogy égjen!” tüzet gyújtott, és ez a tűz a halálával sem húnyt ki.

Ajka város weboldaláról

A plébános és az asszisztens